donderdag 28 februari 2013

Dubbele moraal 17


De HEER is zachtmoedig en goedertieren
 
De HEER is echt een schat! Om op te vreten!
Een doddeltje, een zacht en aaibaar lam
Door sommigen wordt Hij voor nicht versleten
Omdat Hij nooit met deuren heeft gesmeten
En door Zijn hoge, opgewonden kreten
Wanneer Hem eens iets prettigs overkwam
 
Jak. 5:11: 'De Heer is immers liefdevol en barmhartig.'
Ps.30:6: 'Zijn woede duurt een oogwenk.'
 
Onbegrepen
 
'Het is toch om je constant op te vreten!
Ik slachtte zelfs mijn zoon af als een lam!
Voor niks heb Ik dus al die tijd versleten
Hoe vaak Ik niet met bliksems heb gesmeten
Gebulderd heb; gedreigd heb; uitgekreten
En nooit bleek dat de boodschap overkwam!'
 
Jer. 13:13,14: 'Dit zegt de HEER: ik zal de hele bevolking van dit land, Davids troonopvolgers, de priesters, de profeten en de inwoners van Jeruzalem volgieten tot ze dronken zijn. En dan sla ik hen tegen elkaar aan stukken, zowel vaders en kinderen - spreekt de HEER. Ik zal hen niet sparen, ik zal onverbiddelijk zijn, geen medelijden hebben, maar hen vernietigen.'
Jer. 17:4: 'Mijn toorn slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden.'

woensdag 27 februari 2013

Dubbele moraal 16


God kan niet alles
 
De Here kan niet echt op almacht bogen
Goed, Hij regeert, verordineert, gebiedt
En Hij bewoog als eerste onbewogen
Maar nooit heeft Hij iets uit Zijn duim gezogen
Of er eens lekker flink op los gelogen
Want liegen, zegt de Schrift, dat kan Hij niet
 
Num. 23:19: 'God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit.'
1 Sam. 15:29: 'En u weet dat de glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt.' 

Lekker wel!
 
'Ik heb Mij voor uw oordeel niet gebogen
Omdat de eerlijkheid Mij thans gebiedt
Te zeggen dat Ik dikwijls onbewogen
De mensen heb gesard en heb gezogen
Vaak heb ik straal en bikkelhard gelogen:
U vangt Mij dus met deze uitspraak niet'
 
1 Sam. 2:30: 'Welnu - spreekt de HEER, de God van Israël -, ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon terzijde zou staan. Maar nu - spreekt de HEER - kom ik daarvan terug.'
Jer. 4:10: 'Ik zei :"HEER, mijn God, u hebt Jeruzalem en dit volk misleid: wij zouden in vrede leven, toch staat het zwaard ons op de keel."
1 Kon. 22:22: 'De HEER vroeg :"Wie gaat Achab overhalen ( ) zijn ondergang tegemoet?" ( ) "Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten," zei de geest. "Doe dat" zei de HEER. "Het zal je beslist lukken."
 

dinsdag 26 februari 2013

Dubbele moraal 15


Jezus voer op ten hemel!
 
De Heiland moest zwaar voor mijn zonden boeten
Toen steeg Hij naar de hemel op, Gods Zoon
Het laatste zag men Zijn doorboorde voeten
Dus bid en dank en zeg je weesgegroeten
We zullen allen dankbaar knielen moeten:
Hij waste onze zonden weer brandschoon

Jezus zit in de hel

'Eén misstap! Moet Ik daar zo zwaar voor boeten?
Ik ben verdomme wél Zijn Eigen Zoon!
De Hel! Ik kom dus nooit op vrije voeten
Al bid Ik honderdduizend weesgegroeten!
Waarom die regels zo dogmatisch moeten?
Zelf is Hij nou ook niet bepaald brandschoon'
 
Matth. 5:22 (Jezus tot zijn discipelen): Wie "Dwaas!" zegt zal voor het vuur van de Gehenna* komen te staan.'
Matth. 23:17 (Jezus tot de farizeeën): 'Dwaas zijn jullie en blind.' 
 
* Nieuwe-bijbelvertalingwoord voor 'hel'

maandag 25 februari 2013

Dubbele moraal 14


Onze God kan alles!
 
God geeft de vijand stevig op zijn donder
Hij slaat ze met de pest, hij maakt ze ziek
Met hagelstenen krijgt Hij ze er onder
Steeds komt Hij met een wonderbaarlijk wonder
Dat maakt nou onze Here zo bijzonder:
Voor elke vijand heeft Hij een techniek!
 
Hab. 3:4,5: 'Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet.'
Ps. 50:3: 'Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm.'
Joz. 10:11: 'Toen hun vijanden de pas van Bet-Cheron afvluchtten, wierp de HEER vanuit de hemel grote hagelstenen op hen, tot aan Azeka toe.'
 
Machteloze woede

'Wat is dat nou voor nieuwerwets gedonder?
Kijk, daarvan word Ik nou als God goed ziek!
Ik hou Mijn volk met machtsvertoon eronder
En draai Mijn hand niet om voor weer een wonder
Maar heb, en ja dat ergert Me bijzonder
Geen middel tegen kennis en techniek'
 
Recht. 1:19: 'Met de hulp van de HEER maakte Juda zich meester van het bergland, maar het lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te verdrijven, want die beschikten over ijzeren strijdwagens.'

zondag 24 februari 2013

Dubbele moraal 13


De republiek Israël
 
Ik zou toch wel eens even willen weten
Had God niet ooit aan David dit beloofd:
'Jouw troon wordt eeuwig in jouw naam bezeten
En enkel door jouw nageslacht versleten?'
Heeft die belofte Hem alsnog gespeten
Of heeft Hij David toen een kool gestoofd?
 
2 Sam. 7:16: 'Jouw stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.'
 
Eigen schuld
 
'Waarom wil toch geen mens meer van Mij weten?
Ondanks het prachtigs dat Ik heb beloofd?
Een kerkbank wordt nog nauwelijks bezeten
Mijn aanhang wordt totaal voor gek versleten
En kerkbezoek heeft menigeen gespeten
Ze worden liever in de hel gestoofd'
 
2 Sam. 7:25: 'Welnu, HEER, mijn God, houd u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden.'

zaterdag 23 februari 2013

Dubbele moraal 12


Jezus verandert de wet
 
'Ja, 'Oog om oog' heeft Mozes ooit geschreven
Maar neem dat nou maar niet te letterlijk
't Is beter om de vrede na te streven
Ik zal je nóg een nieuwe regel geven
De trouwbelofte telt voor heel je leven
Dus wat de wet ook zegt: breek die niet stuk'
 
Matth. 5:38: 'Jullie hebben gehoord dat gezegd is: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand." En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet.'
Matth. 5:31: Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief meegeven."
En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot drijft haar tot overspel ( ) en ook wie trouwt met een verstoten vrouw pleegt overspel.'
 
 
Jezus zegt dat de wet onveranderlijk is.
 
'Wat er geschreven staat dat staat geschreven!
En wat geschreven staat geldt letterlijk!
De wet navolgen is mijn ganse streven
Die heeft God niet voor niets aan ons gegeven
Je dient hem op de letter na te leven
Ja, zelfs de i, al is hij klein van stuk!'
 
Matth. 5:18: 'Ik verzeker jullie: zolang de hemel en aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.'

vrijdag 22 februari 2013

Dubbele moraal 11


Jezus stopt met de drank
 
'Geen druppel wijn zal ik meer tot mij nemen!
Voorgoed voorbij en afgelopen! Uit!
De drank brengt slechts ellende en problemen
Ik kick niet af met moeilijke systemen:
Als God mag ik karaktersterkte claimen
Dus stop gewoon. Een kloek en ferm besluit!'
 
Matth. 26:29: 'Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'
 
Nou, nog eentje dan
 
Zal ik er op de valreep eentje nemen?
Dat ene slokje maakt toch niks meer uit?
Ik heb nu wel wat grotere problemen
Als prooi van de gevestigde systemen
Alleen daar ik mijn titel wilde claimen
Zodat ik nu mijn loopbaan hier besluit
 
Lucas 23:36: 'Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: 'Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!'

donderdag 21 februari 2013

Dubbele moraal 10


 
Jezus kan alles!
 
De Here zij geloofd en zij geprezen!
Zijn daden die zijn groot en wonderbaar
Hij is een mens maar Goddelijk in wezen
Kijk wat ik in de bijbel heb gelezen:
De storm ging liggen! Doden die verrezen!
Hij is Gods Zoon, dat blijkt toch zonneklaar?
 
Die Jezus kan niks
 
Je snapt niet dat die jongen wordt geprezen
Wij kennen hem hier niet als wonderbaar
Maar als een lui en wat stompzinnig wezen
Hoe vaak heb ik hem niet de les gelezen
Dan was hij weer eens veel te laat verrezen
En in de werkplaats speelde hij niets klaar
 
Marcus 6:1-7:
'Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem.( )Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof.'

woensdag 20 februari 2013

Dubbele moraal 9


Je moet alles pikken
 
'Discipelen! Ik ga je weer wat leren:
Wanneer men toeslaat op je rechterwang
Dan moeten jullie prompt de wangen keren
Je vijand op de linker attenderen
En die óók laten slaan: niet protesteren
Hou al je haat en wraakzucht in bedwang'
 
Matth. 5:39: 'En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.'
 
Ik hoef niet alles te pikken!
 
'Waarom die knapen mij nou mores leren?
Ze slaan Me zomaar op Mijn rechterwang!
En dat niet één of twee maar wel drie keren!
Mag Ik er u hier wel op attenderen
Dat ik hiertegen fel wil protesteren?
Hou deze lomperiken beter in bedwang!'
 
Lucas 22:63: 'Ze blinddoekten hem en zeiden: 'Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?'
Joh. 18:23: 'Jezus zei: 'Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist was, waarom slaat u me dan?'

dinsdag 19 februari 2013

Dubbele moraal 8


Jezus en de rover aan het kruis
 
'Laat Mij jou nu iets prachtigs gaan voorspellen
Het is niet niks wat ik je nu vertel:
Jij mag Me naar de hemel vergezellen
En God zal die dan voor jou openstellen
Fijn dat ik dat nog even mag vertellen:
Jou wacht het paradijs en niet de hel!'
 
Lucas 23:42,43: En hij zei: 'Jezus denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.'
Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'
 
De rover aan het kruis
 
'Nou, ik laat me dus nooit meer iets voorspellen
Profeten zijn bij mij niet meer in tel!
Ik mocht die praatjesmaker vergezellen
Ik wou me daarvoor best wel openstellen
- Die kruisdood kon ik toch niet navertellen -
Nou zit ik mooi voor eeuwig in de hel!'
 
Apostolische geloofsbelijdenis: 'die is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle en ten derde dage wederom opgestaan uit de doden.'

zondag 17 februari 2013

Dubbele moraal 7


Israël aanbad één God in de woestijn en in Salomo's tempel
 
Altijd maar weer dezelfde God vereren!
En zo'n woestijntocht is tóch al zo saai
We mogen enkel maar met Hem verkeren
Want anders zal Hij ons met vuur verteren
En dat verruïneert beslist je kleren
Zo'n roetbeslagen jurk, dat staat niet fraai
 
Deut. 5:7-10: 'Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of iets van beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.'
 
Israël aanbad meerdere goden
 
Wat fijn om zoveel goden te vereren
Het maakt zo'n wandeling toch minder saai
Je kunt steeds met de juiste god verkeren
En zo je geld meer doelgericht verteren
Die priesters hebben hele mooie kleren
En ook die koperslang is heel erg fraai
 
Lev. 16:7-11: 'De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar( ), moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER, en welke voor Azazel. ( )de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan ( )en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel.
'Num. 21:9: 'Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak.
En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.' 2 Kon. 18:1-5: 'Hizkia, de zoon van Achaz, werd koning van Juda ( )en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang, die Koperslang genoemd werd wierook te branden.'

zaterdag 16 februari 2013

Dubbele moraal 6


God is alwetend en alomtegenwoordig
 
Alwetendheid weet alles van tevoren
God kent van aanvang af ons aller lot
Blaas niet te hoog van uw ivoren toren
De kanker die u wellicht is beschoren
Die plande Hij al voor u was geboren
Als onderdeeltje van Zijn grote plot

Ps. 139:7: 'Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel- u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk- u bent daar.'
Job 34:21: 'Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen.'
 
God weet niet alles en kan ook niet overal tegelijk zijn
 
God weet de dingen ook niet van tevoren
En boven Hem staat blijkbaar nog het Lot
In Babel bouwden ze een hoge toren
Een erg lang leven was die niet beschoren
Veel moedertalen werden toen geboren
Toch was Hij toen verrast door dat complot
 
Genesis 3:8: 'Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?''
Gen.11:5: 'Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren.'

vrijdag 15 februari 2013

Dubbele moraal 5God wil geen offers

God zal geen mensenoffers van u vragen
Ook dierenoffers zijn niet naar Zijn wens
Op vieze zwartverbrande botten knagen
Dat wordt met weerzin door Hem afgeslagen
Veeleer ziet Hij met innig welbehagen
Wanneer je lief bent voor je medemens

Jer. 6:20: 'Wat heb ik aan wierook, uit Seba gehaald, aan kalmoes uit een ver land? Jullie brandoffers aanvaard ik niet, jullie vredeoffers behagen mij niet.'
Jer. 7:21: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Maak van je brandoffers maar vredeoffers: eet zelf het vlees maar op! Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers.'
 
God wil bloed zien!
 
God mag graag wrede offers van u vragen
En mensenbloed dat is Zijn grootste wens
Zoiets zal niet aan Zijn geweten knagen
Geen mens of beest wordt door Hem afgeslagen
Dat eist Zijn souvereine welbehagen
Neem Jezus nou; dat was toch ook een mens?
 
Ex. 29:18: 'Verbrand de ram in zijn geheel op het altaar. Het is een brandoffer, een geurige gave die de HEER behaagt.'
Ex. 29:36: 'Elke dag moet je een stier als reinigingsoffer aanbieden.'
Lev. 27:29: 'Wanneer een mens eenmaal onvoorwaardelijk aan de HEER is gewijd, kan hij niet worden vrijgekocht; hij moet ter dood gebracht worden.'.Ez. 20: 26: 'Met hun eigen offergaven maakte ik hen onrein, hun eerstgeboren kinderen liet ik hen offeren, opdat ze in ontzetting zouden beseffen dat ik de HEER ben.''

 

woensdag 13 februari 2013

Al Ma'arri 6


Het beroemdste gedicht van Al Ma'arri:
 
De joden, moslims, christenen; zij dwalen
Twee mensensoorten laten zich bepalen:
De denkers, die niet malen om geloof
En diepgelovigen, die enkel malen
 
 
 

Al Ma'arri 5


De leugen dompelt de planeet in rouw
Steeds is de vrome voor zijn kerk in touw
Had hij geen felle mensenhaat, dan zaten
Moskee en kerk en sjoel in één gebouw
 
Al Ma'arri
 
 
 

Al ma'arri 4


Ontwaak malloten! Al uw vrome riten
Zijn niets dan nep van dode parasieten
Hun wetten, slechts voor winstbejag gemaakt
Zijn niets dan stof; precies als die bandieten!
 
 
 

Al Ma'arri 3


Koran of Evangelie of Thora:
Die leugenhandel leer je van je pa
Het gaat maar door; waar blijft de generatie
Die ópstaat, fier de waarheid achterna?
 
 
 

Standbeeld Al ma'arri vernield


 
Het kwaad berouwde ons, als drinkgenoten
Die in de avond toefden zonder wijn;
Er is geen god dan God en soeverein
Laat hij slechts stap voor stap de Tijd ontbloten
 
Het spoor terug blijft steeds voor ons gesloten
Zou Adam dan de allereerste zijn
Of was hij slechts één Adam in de lijn
Van Adams die aan Adams zijn ontsproten?
 
Met allemaal verschillende geloven?
Er is geen waar geloof, slechts heidendom
Want geen geloof beklijft onwankelbaar
 
Gods almacht wordt door mij niet weggewoven
Maar blind, omringd door blinden, roep ik: ‘Kom:
Tast in het duister, zoekend  naar elkaar!’
 
 
 
 
 
 

Al Ma'arriZe zijn niet heilig, al die oude boeken
Die al na oppervlakkig onderzoeken
Uit niets bestaan dan fabels, wind en lucht
Je vloeken met geloof vráágt om vervloeken

De Nacht betreurt zijn zwarte omslagdoeken
Maar spijt behoort niet tot joúw invalshoeken
Boosaardigheid is deel van de natuur
Die eeuwig aan de mensen vast zal  koeken

In Maat an-Noman in Syrië hebben opstandelingen, gelieerd aan Al Qaida, het standbeeld van Aboe l-Alaa al-Ma'arri vernield, de blinde Syrische dichter die zich in de 11e eeuw al tegen christelijke, joodse en islamitische godsdienstfundamentalisten keerde , zoals in bovenstaand gedicht.
In 2008 verscheen een ruime selectie uit zijn belangrijkste werk Uit Vrije Dwang bij uitgeverij De Vrije Gedachte, in een vertaling van mij met de arabist Pieter Smoor.
 
 
 
 
 
 

dinsdag 12 februari 2013

Dubbele moraal 4


God is Liefde
 
Gods Liefde is het die ons laat gedijen
Doet daarvan niet de ganse schepping kond?
De leeuwerik, het zoemend lied der bijen
Doet ieder kind oprecht van vreugde schreien
En huppelen in opgewekte rijen
Vanaf de allervroegste morgenstond
 
Ps. 103:8: 'Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.'

 

Heb uw vijanden lief
 
God laat zijn tegenstanders niet gedijen
Het volk van Gath zat Hij achter hun kont
Veroorzaakt door heel akelige beien
Klonk luid geweeklaag en een bitter schreien
Je zag ze tegen scherpe stenen rijen
En zitten was iets dat hen tegenstond
 
1 Sam. 5:12: 'God pakte de inwoners hard aan. Wie niet stierf, werd geplaagd door aambeien; het gekerm van de stad steeg op naar de hemel.'

 

maandag 11 februari 2013

Dubbele moraal 3


Na de dood gaan we naar de hemel
 
Ooit eindigt al dit ondermaans gewemel
Maar na de dood staan we niet buitenspel
Dan gaat de brave christen naar de hemel
Waar enkel taart gegeten wordt van Demel*
En vindt u dat maar klets en vroom gefemel
Dan moet u eeuwig branden in de hel
 
Openb. 7:9: 'Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en alle volken, van elke stam en elke taal. In het wit gekleed en met palmtakken in de hand stonden ze voor de troon en voor het lam.'
 
* Wereldberoemde taartjeszaak in Wenen
 
 
Na de dood is het afgelopen
 
Hoe zinloos is uw drukte en gewemel!
Het leven is een doelloos schimmenspel
Eenieder sterft en eeuwig zwijgt de hemel
Geniet dus maar en ga een keer naar Demel
Trek u niets aan van slap en vroom gefemel:
Er is geen hemel en er is geen hel 

Pred. 9:4-6: 'Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hen loont, want ze zijn vergeten.'